Grote financiële opgave voor Zoetermeer

Home > Inwoners > Nieuws > Grote financiële opgave voor Zoetermeer

Grote financiële opgave voor Zoetermeer

RSS

Het in mei aangetreden college van Zoetermeer heeft zijn eerste begroting aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting laat een tekort zien van circa 2%. De tekorten voor 2018 en de jaren daarna zijn groter dan verwacht. Voor 2019 gaat het om € 8,5 miljoen. De voornaamste reden is dat de jeugdhulp onverwachts meer kost dan begroot.

De hogere kosten voor jeugdhulp komen onder meer door hogere tarieven, een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten en een toename van kinderen die hulp nodig hebben. Daarnaast zijn de personeelskosten van de gemeente hoger dan verwacht. Ook de start van grote projecten en wijzigingen binnen het sociaal domein vragen meer inzet en deskundigheid dan vooraf was ingeschat.

Het college bereidt  maatregelen voor om het begrotingstekort zo veel mogelijk te beperken. Uiterlijk 18 oktober stuurt het college een afrondend begrotingsvoorstel naar de raad voor het begrotingsdebat op 5 en 11 november. Daarin staan dekkingsvoorstellen op korte termijn (2019) en een plan van aanpak over hoe we structurele dekkingsmaatregelen kunnen vinden voor de komende jaren. De zoektocht naar de dekking van de tekorten vraagt doorlooptijd. Hierdoor is het onvermijdelijk de begrotingstekorten op korte termijn te dekken uit reserves.

'We hebben structureel minder geld de komende jaren. Daar kunnen we niet omheen. En ja, daar gaan zullen inwoners iets van merken, dat kan niet anders. Want de gemeente Zoetermeer moet financieel gezond blijven. Als college doen wij ons uiterste best de tekorten zo goed mogelijk op te vangen door duidelijke keuzes te maken. Eén ding staat daarbij voorop: we blijven bouwen aan de stad en we blijven investeren in kwaliteit', aldus wethouder Financiën Marc Rosier.