Woonruimteverdeling

Woonruimteverdeling

De regio Haaglanden kent één woningmarkt en één systeem om woonruimte te verdelen voor huurwoningen met een huur tot € 720,42 (sociale huurwoningen, prijspeil 2019). Voor het toewijzen van deze woningen hanteren alle gemeenten, particuliere verhuurders en sociale verhuurders (woningcorporaties) binnen de regio Haaglanden dezelfde regels. Deze regels zijn vastgelegd in de regionaal afgestemde Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015. De samenspraak voor de concept Huisvestingsverordening 2019 is afgerond.

Selectie op basis van inschrijvingsduur

Uw opgebouwde inschrijvingsduur geldt als hét selectiecriterium. Hoe langer uw inschrijvingsduur, hoe meer kans u maakt om in aanmerking te komen voor een woning van een woningcorporatie. Waarschijnlijk zal uw eerste zoekpoging niet direct tot succes leiden. Houdt u er rekening mee dat - afhankelijk van het gekozen woningtype - de benodigde inschrijvingsduur tot enkele jaren kan oplopen. Als u bij verhuizing een zelfstandige woning achterlaat, dan telt uw woonduur ook mee. Hier zit wel een maximum aan van vijf jaar. Ook als u een woning zoekt omdat uw relatie is beëindigd, en u moet daarom uw woning verlaten, telt vaak (een deel van) uw woonduur mee. Houdt u wel rekening met het feit dat u hiervoor enkele bewijsstukken zal moeten kunnen aanbieden met betrekking tot de woonduur, de relatiebeëindiging en de eventuele zorg voor minderjarige kinderen.

Voorrangsverklaring

Een woningzoekende kan in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een voorrangsverklaring. Namelijk als sprake is van sociale of medische redenen, vanwege financiële omstandigheden of omdat de woningzoekende herstructureringskandidaat is. Heeft de betreffende woningzoekende daadwerkelijk een voorrangsverklaring dan krijgt hij/zij hiermee voorrang boven alle andere woningzoekenden. Een voorrangsverklaring kunt u aanvragen bij woningcorporatie De Goede Woning. Meer informatie over de hele procedure zoals het invullen van een online vragenlijst om te controleren of u in aanmerking zou kunnen komen, leest u op www.zoetermeer.nl/urgentieverklaring.

Lokaal maatwerk

Jaarlijks verhuren de woningcorporaties maximaal 25 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen aan de hand van het zogenaamde 'lokaal maatwerk'. Lokaal maatwerk is bedoeld voor woningzoekenden uit Zoetermeer die tot bepaalde vastgestelde categorieën behoren. Zij krijgen voorrang boven de andere woningzoekenden met uitzondering van de hierboven genoemde woningzoekenden met een voorrangsverklaring. Huishoudens met een voorrangsverklaring komen dus ten alle tijde het eerst aan bod. Wanneer een woningzoekende in aanmerking komt voor lokaal maatwerk wordt in Woonnet Haaglanden hiermee automatisch rekening gehouden. Handmatig aanmelden is dus niet mogelijk. Zolang de doorgegeven gegevens op Woonnet Haaglanden kloppen, zal lokaal maatwerk op de correcte manier verwerkt worden.

De volgende categorieën Zoetermeerse woningzoekenden komen in aanmerking voor lokaal maatwerk:

 • Huishoudens die binnen de gemeente doorstromen vanuit een sociale eengezinswoning of een woning van meer dan 80 m2 in Zoetermeer (maximale huurprijs € 720,42, prijspeil 2019) naar een andere woning dan een sociale eengezinswoning.
 • Huishoudens in Zoetermeer die een woning van een corporatie achterlaten met een kale huur lager dan € 424,44 (prijspeil 2019) en reageren op een woning met een kale huurprijs hoger dan € 424,44 (prijspeil 2019) (eengezinswoningen uitgesloten).
 • Huishoudens uit Zoetermeer (of met een economische of maatschappelijke binding aan Zoetermeer) bestaande uit 6 of meer personen komen in aanmerking voor lokaal maatwerk voor eengezinswoningen, ongeacht het oppervlakte, of andere woningen van meer dan 80 m2.
 • Starters uit Zoetermeer (of met een economische of maatschappelijke binding aan Zoetermeer) die vanwege de huurtoeslag zijn aangewezen op een woning met een huur onder de kwaliteitskortingsgrens. Het maakt daarbij niet uit of de te verhuren woning via lokaal maatwerk met voorrang is vrij gekomen of niet.
 • Huishoudens die gebruik maken van directe bemiddeling via de seniorenmakelaars van Woonnet Haaglanden. Het moet daarbij gaan om huurders van 55 jaar of ouder die een woning achterlaten met een kale huur lager dan € 720,42.
 • Huishoudens die doorschuiven binnen een complex. Ieder geval beoordeelt de corporatie apart. Uitgangspunt is dat het betreffende huishouden geen wooncarrière maakt en dat de woning die het huishouden achterlaat dezelfde kenmerken heeft als de oorspronkelijk vrijgekomen woning.
 • Huishoudens die deel gaan uitmaken van een woongroep. De woongroep kan zelf bepalen wie zij toelaten als nieuwe bewoner.

Toewijzingsvolgorde

De toewijzingsvolgorde van de sociale huurwoningen van de woningcorporaties is op basis van voorgaande als volgt:

 1. sociale, medische en financieel urgenten;
 2. herstructureringskandidaten;
 3. woningzoekenden die vallen onder lokaal maatwerk;
 4. alle andere woningzoekenden op basis van hun wooninschrijvingsduur.

Eerste reageerder

Woningen die minder schaars zijn of die niet onder de verordening vallen, zoals vrije sector woningen, kunnen ook op basis van de eerste reageerder worden aangeboden.

U kunt uw zoekcriteria aanpassen op deze specifieke toekenningsbasis. De eerste reageerder die aan de voorwaarden voldoet krijgt de woning aangeboden. Het is niet verplicht om als woningzoekende bij Woonnet-Haaglanden ingeschreven te staan om op deze woningen te reageren.

Lotingwoningen

Als u nog maar kort staat ingeschreven en u wilt toch kans maken op een woning dan kunt u het beste reageren op een lotingwoning. Deze woningen verloten de corporaties. Dus iedereen maakt evenveel kans. Het zijn doorgaans kleine woningen die vooral geschikt zijn voor starters.

Meer informatie

De Zoetermeerse woningcorporaties (De Goede Woning, Vestia en Vidomes) kunnen u op maat informeren over uw mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een (huur)woning in Zoetermeer of elders in de regio Haaglanden. Daarnaast staat er op Woonnet Haaglanden een heldere en gedetailleerde uitleg en kunt u de gratis Woonwijzer (informatiebrochure) bij één van de woningcorporaties ophalen. De adressen van de corporaties treft u elders op deze site aan onder het kopje 'nuttige adressen' of kunt u vinden onder www.dgw.nl, www.vestia.nl en www.vidomes.nl.