Visie op het wonen

Visie op het wonen

Zoetermeer is een prettige stad om te wonen. Inwoners van Zoetermeer waarderen het wonen in de stad zeer. De crisis heeft de Zoetermeerse woningmarkt en de bij het wonen en bouwen in de stad betrokken partijen echter wél veranderd. Het was daarom nodig om het woonbeleid te actualiseren.

Op 8 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer een nieuwe woonvisie voor de stad vastgesteld. Deze woonvisie 'Samen aan de slag op de nieuwe woningmarkt' vormt voor de komende vijf tot tien jaar het nieuwe beleidskader van de gemeente voor het wonen in Zoetermeer. De visie is van begin af aan in samenspraak met de Zoetermeerse samenleving tot stand gekomen. Zo konden bewoners en andere bij het wonen in Zoetermeer betrokken partijen (onder andere de woningcorporaties, Woonkoepel Zoetermeer, Zoetermeerse makelaars, Overleg Samenwerkende Ouderen en Jongerenambassadeurs) op verschillende momenten hun ideeën delen en suggesties geven.

Een nieuwe woningmarkt: inzet op kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid

Het rijk heeft met de nieuwe Woningwet (2015) nieuwe spelregels voor de sociale huursector vastgesteld. De woonvisie Samen aan de slag op de nieuwe woningmarkt beantwoordt aan deze wet- en regelgeving. Zo benoemt de gemeente in de visie de thema’s waarop de woningcorporaties in haar ogen zullen moeten gaan presteren: kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. Daarnaast speelt Zoetermeer met haar nieuwe woonvisie in op de door de crisis compleet veranderde woningmarkt.

De woningmarkt is kleinschaliger geworden en richt zich op meer segmenten - huur neemt bijvoorbeeld toe in populariteit. De huidige woningmarkt is consumentgerichter en verheft duurzaamheid tot standaard. Het is echter ook een woningmarkt waarin de financiële armslag van woningcorporaties en huishoudens aanzienlijk kleiner is. De betaalbaarheid van het wonen - met name voor huishoudens met een kleine portemonnee – kan hierdoor in toenemende mate onder druk komen te staan.

Alles begint volgens de gemeente hoe dan ook met het leveren van kwaliteit. Dat is wat de stad nodig heeft om ook in de toekomst een aantrekkelijke woonstad voor alle Zoetermeerders te blijven. Hoe? Onder meer door in te zetten op het creëren van gewilde woonmilieus: rustig stedelijke en dorpse in plaats van de veel minder gewenste suburbane. Het project Futura aan de Van Leeuwenhoeklaan en de nieuwbouw van BuytenhofParc in Buytenwegh zijn hier goede voorbeelden van. Maar bijvoorbeeld ook door oude leegstaande kantoren te transformeren tot jongerenwoningen; een woningtype waar in de stad heel veel behoefte aan is. Synoniem voor het realiseren van kwaliteit is bij uitstek ook het verduurzamen van de woningvoorraad. De gemeente zet hier samen met de woningcorporaties en particulieren nadrukkelijk heel hoog op in. Een mooi voorbeeld hiervan is het Nul-op-de-meter project in Palenstein.

Kwaliteit betekent voor de gemeente tot slot ook een sociale huurwoningenmarkt – lokaal en regionaal – die afdoende blijft voorzien in het huisvesten van huishoudens met een lager inkomen. Belangrijke ambitie in de woonvisie is dan ook het op peil houden van de huidige sociale huurwoningenmarkt in Zoetermeer. Dit ondanks forse bedreigingen, zoals de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.

Te downloaden:

Woonvisie Zoetermeer - Samen aan de slag op de nieuwe woningmarkt (pdf - 2,83 MB)

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei