Historische linten

Home > Inwoners > Historische linten

Historische linten

Geschiedenis aan de Voorweg en Zegwaartseweg

De Voorweg en de Zegwaartseweg zijn misschien wel de oudste wegen in Zoetermeer. Als je hier fietst, wandelt, werkt of woont, proef je nog altijd de sfeer en de geschiedenis van het boterdorp dat Zoetermeer ooit was.

Voorweg

Waarom beschermen?

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van mensen die iets langs een van deze wegen willen bouwen. Soms heeft de gemeente ook zelf bouwplannen. Die plannen moeten natuurlijk wel passen bij het bijzondere, historische karakter van de oude bebouwingslinten. Ze moeten dus aan bepaalde regels en voorwaarden voldoen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Om die voorwaarden samen duidelijk te krijgen, heeft de gemeente in 2016 uitgebreid met omwonenden en andere belangstellenden gesproken. De gemeenteraad stelde de resultaten hiervan vast in de Visie Voorweg en de Visie Zegwaartseweg.

Hierin staat aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen wanneer, dezeniet passen binnen het bestaande bestemmingsplan. In 2017 is de gemeente ook gestart met het actualiseren van het bestemmingsplan Voorweg.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Beeldkwaliteitsplan

De komende tijd gaat de gemeente samen met omwonenden en anderen een zogenaamd 'beeldkwaliteitsplan' maken. Dit beeldkwaliteitsplan gaat iets zeggen over hoe een bouwplan eruit moet zien. Het kan bijvoorbeeld gaan om gebouwen, het groen, bruggen en parkeervoorzieningen. Ook gaat het beeldkwaliteitsplan bepaalde woorden die in de visie staan verduidelijken. Denk hierbij aan woorden zoals 'bebouwingsdichtheid' en 'boerenerf'. Als het beeldkwaliteitsplan eenmaal is vastgesteld, wordt bij het verlenen van elke bouwvergunning gekeken of het past binnen het beeldkwaliteitsplan.

Bestemmingsplan Voorweg 2017

Natuurlijk moet wat er in het bestemmingsplan Voorweg 2017 staat passen bij wat er straks in het beeldkwaliteitsplan voor de Voorweg en Zegwaartseweg staat. Daarom heeft de gemeente besloten met het ontwerpbestemmingsplan Voorweg 2017 te wachten totdat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Voorweg en Zegwaartseweg is gemaakt.

Samenspraak

De gemeente wil alle belangstellenden goed informeren en met hen in gesprek om samen te komen tot een ontwerpbeelkwaliteitsplan. Hoe de gemeente dit wil doen is vastgesteld in een procesvoorstel.

Op 27 maart 2018 was de eerste informatiebijeenkomst over het beeldkwaliteitsplan voor de Zegwaartseweg en de Voorweg. Ongeveer 90 geïnteresseerden hadden zich aangemeld en het was een drukbezochte avond. U kunt de presentatie die deze avond is gegeven hier bekijken. Wilt u weten over welke gebieden het precies gaat? Kijk dan naar de plangrens van de Voorweg en de plangrens voor de Zegwaartseweg.

Na de informatiebijeenkomst hebben circa 40 personen zich aangemeld voor de werkgroep om mee te denken met de gemeente over het beeldkwaliteitsplan. Deze werkgroep is voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner bij het maken van het beeldkwaliteitsplan en zal meerdere keren bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen leden van de werkgroep meningen, ervaringen en ideeën inbrengen namens de groep die zij vertegenwoordigen.

Werkgroep

Eerste bijeenkomst werkgroep 18 april 2018

Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van de werkgroep plaatsgevonden, zie ook de presentatie, waarbij de thema's bebouwingsdichtheid en boerenerf besproken zijn. Volgens de opzet van het Wereldcafé is met elkaar over de thema's gesproken. Zie hiervoor ook het samenspraakverslag en de opbrengst van de tafelkleden is samengevat in een wordcloud bebouwingsdichtheid en wordcloud boerenerf.

Tweede bijeenkomst werkgroep 16 mei 2018

In de tweede bijeenkomst is gesproken over de thema's Landschap en Beplanting en Bebouwingsbeeld op de percelen. Hier vindt u de presentatie. Een weergave van het besprokene leest u in het samenspraakverslag en ziet u op de foto's van de beschreven tafelkleden, onderaan deze pagina bij de documenten. Twee werkgroepleden hebben nog schriftelijk gereageerd. Hun bijdrage vindt u ook onderaan bij de documenten. De derde en gelijk laatste avond van de werkgroep zal zijn op 6 juni 2018.

 

Derde bijeenkomst werkgroep 6 juni 2018

In de derde bijeenkomst heeft de werkgroep zich gebogen over de kaarten en besproken waar de grenzen voor de toepassing van het beeldkwaliteitsplan moeten liggen. Daarna heeft de gemeente het raamwerk van het beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. De werkgroep kon hier tot 13 juni op reageren. Hier vindt u de presentatie. In het samenspraakverslag leest u de reacties van de werkgroep op de plangrenzen en het raamwerk.

Slotbijeenkomst 10 juli 2018

Aanwezigen kregen eerst gelegenheid om mee te doen met het spel 'De Toekomst van Zoetermeer'. Ideeën, voorstellen en wensen worden tot augustus verzameld als input voor de Omgevingsvisie. Hierin beschrijft de gemeente hoe Zoetermeer zich de komende jaren ontwikkelt.

De presentatie begon met een terugkoppeling van het samenspraakproces. De werkgroep (40 deelnemers) heeft in drie bijeenkomsten gesproken over onder andere de bebouwingsdichtheid en boerenerf. Maar ook door de werkgroep aangedragen onderwerpen, zoals landschap, groen, bebouwing en de plangrenzen hebben veel informatie opgeleverd. Maatwerk is door de werkgroep als duidelijk signaal meegegeven. Dit heeft geleid tot procesvoorstellen voor bouwplannen aan de Voorweg en Zegwaartseweg. Ook is verteld dat over het concept beeldkwaliteitsplan met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is gesproken. In het verslag leest u de reactie van deze commissie. Daarna is de inhoud van het concept beeldkwaliteitsplan toegelicht. Op een paar kritische vragen na, werd het concept beeldkwaliteitsplan goed ontvangen.

Hiermee is het samenspraakproces rondom het beeldkwaliteitsplan afgerond. Na de zomer zal het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage worden gelegd.

Inspraak

Na de laatste informatiebijeenkomst neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt daarna samen met het ontwerpbestemmingsplan Voorweg 2017 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kunt u een schriftelijke reactie naar de gemeente sturen.

Besluit

De gemeenteraad stelt uiteindelijk via een vaste procedure het beeldkwaliteitsplan (en het bestemmingsplan) vast. U kunt dus op een aantal momenten op verschillende manieren uw mening over de plannen geven. Deze momenten maakt de gemeente ruim van tevoren bekend.

Meest gestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over het beeldkwaliteitsplan en de historische linten.

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Voorweg