Geluid- en luchtkwaliteit

Home > Inwoners > Documenten medium Wonen & Vervoer > Geluid- en luchtkwaliteit

Geluid- en luchtkwaliteit

Zoetermeer wil de belangrijkste knelpunten voor geluid- en luchtkwaliteit aanpakken. De aanpak hiervan draagt bij aan een gezonder leefmilieu en dat vinden we belangrijk.

Behouden van goede geluid- en luchtkwaliteit

Aanpakken van knelpunten is goed, maar knelpunten voorkomen is nog beter. Met het Hogere waardenbeleid (pdf) richt de gemeente zich op het voorkomen van nieuwe knelpunten. Dit beleid geeft regels waar nieuwbouw rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld dat een stedenbouwkundig ontwerp zorgt voor het afschermen van het achterliggende gebied. Of dat bij de bouw van een appartement of woning de buitenruimte aan de geluidluwe kant moet liggen.

Dit beleid is in juni 2017 geactualiseerd:
Afwijkingsregels hogere waarden beleid geluid (pdf)

Monitoring luchtkwaliteit

Sinds 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van de luchtkwaliteit met behulp van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten, die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden.

Zoetermeer brengt geluid opnieuw in kaart

In 2017 heeft Zoetermeer opnieuw geluidskaarten gemaakt, nu met peiljaar 2016 en als verplichte opdracht in het kader van de EU-Richtlijn omgevingslawaai.

Meer informatie

Geluidbelastingskaarten gemeente Zoetermeer 2016

Ontwerp actieplan geluid 2018, gemeente Zoetermeer

Op 17 april 2018 is ingestemd met het ontwerp actieplan geluid 2018. Vanaf 26 april 2018 kunt u dit document hier voor zes weken inzien.

Grotere gemeenten zijn verplicht om eens in de vijf jaar een actieplan geluid vast te stellen. Het gaat hierbij om omgevingslawaai van verkeer, spoorwegen en industrie (Nutricia).

Zienswijzen indienen

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15,2700 AA Zoetermeer. Bel voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting naar telefoonnummer 14 079. U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Actieplan Geluid Zoetermeer 2018 (pdf)