Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Home > Inwoners > Coronavirus in Zoetermeer > Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

RSS

De burgemeester kan bij hoge uitzondering voor bijzondere individuele situaties een ontheffing verlenen van een paar geldende coronamaatregelen. U kunt hierbij denken aan activiteiten met een grotere groepsgrootte of een openstelling van een publieke ruimte, die anders dicht moet blijven. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen.

Let op: Het gaat hierbij om een individuele uitzondering op de coronamaatregelen. Het is niet bedoeld om nieuwe algemene uitzonderingen te maken of het beleid op de bestaande maatregelen aan te passen. Het gaat om een bijzondere situatie en is niet bedoeld om voor een langere periode een ontheffing te verlenen voor uw reguliere exploitatie.

De ontheffing geldt voor de coronamaatregelen die middels de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 zijn neergelegd in de Wet publieke gezondheid en de op basis daarvan vastgestelde ministeriële regelingen.

Van welke maatregelen kan de burgemeester ontheffing verlenen?

De burgemeester is bevoegd om van de volgende maatregelen ontheffing te verlenen:

 • Groepsvorming
 • Openstelling publieke plaatsen
 • Evenementen

Daarbij benadrukken wij nogmaals dat er niet snel sprake zal zijn van een bijzondere en individuele situatie. De burgemeester is bovendien niet bevoegd om ontheffing te verlenen voor de veilige afstand van 1,5 meter of de mondkapjesplicht.

Aan welke eisen moet een aanvraag van een ontheffing voldoen?

Een verzoek tot een ontheffing moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Contactgegevens van de aanvrager zoals (bedrijfs)naam, contactpersoon, adres, emailadres en telefoonnummer.
 • Een duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en de plaats waar u de activiteiten wilt verrichten.
 • Een duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie.
 • Een duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een individueel geval.
 • Een opgave van de maatregelen die getroffen zullen worden om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen die getroffen zullen worden om het risico op besmettingen te minimaliseren.
 • Een opgave van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn.
 • Een opgave van de datum(s) waarop u de activiteit wilt laten plaatsvinden.

Wanneer wordt geen ontheffing verleend?

De burgemeester verleent in ieder geval geen ontheffing als naar zijn oordeel het belang van de bestrijding van de epidemie zich daartegen verzet.

Hoe vraagt u een ontheffing aan?

Het online aanvragen van een ontheffing kunt u doen door het invullen van het online Aanvraagformulier ontheffing maatregelen corona. Mochten wij naar aanleiding van het door u ingevulde formulier nog nadere informatie nodig hebben, dan nemen wij contact met u op. Voor een snelle en zorgvuldige behandeling is het belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk indient.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Voordat de burgemeester een beslissing neemt op het verzoek om ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Bij de afweging van de betrokken belangen betrekt de burgemeester in ieder geval:

 • De aard van de plaats, de aard van de activiteit en het aantal personen waarop de te verlenen ontheffing betrekking heeft.
 • De gevolgen die verlening van de ontheffing zou hebben voor de naleving van de vastgestelde regels zoals deze zijn vastgelegd in de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19, in en buiten de plaats waarop de te verlenen ontheffing betrekking heeft.

Hoe lang duurt het en zijn er kosten aan verbonden?

De wettelijke afhandeltermijn van de aanvraag voor een ontheffing is in principe acht weken. Wij doen er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Echter, er is tijd nodig om uw aanvraag zorgvuldig te behandelen. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zijn kosten verbonden, namelijk € 71,12 (2021).

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van een ontheffing van (een aantal) coronamaatregelen? Neem dan contact op met de gemeente Zoetermeer, via telefoonnummer 14 079 of via e-mailadres corona_ondernemen@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.