Burgerinitiatief 'Een groene stad, prettig wonen tussen bomen'

Home > Inwoners > Burgerinitiatief 'Een groene stad, prettig wonen tussen bomen'

Burgerinitiatief 'Een groene stad, prettig wonen tussen bomen'

Iedereen wil graag in een groene stad wonen. Toch ervaren mensen soms overlast van bomen bij hun huis of in de straat. Bijvoorbeeld omdat ze veel schaduw geven. Maar wanneer is overlast nu eigenlijk een reden om iets te doen aan een boom? Welke maatregelen zou je dan kunnen nemen en welke liever niet?

In 2015 dienden vier Zoetermeerders namens 450 bewoners het burgerinitiatief 'Een groene stad, prettig wonen tussen bomen' in bij de gemeenteraad. In dit burgerinitiatief deden de indieners voorstellen over hoe het bomenbeleid van de gemeente beter kan aansluiten bij de wensen van Zoetermeerders die overlast ervaren van bomen. De bestuurlijke afhandeling van het burgerinitiatief is op 8 februari 2016 afgerond.

Stand van zaken 6 februari 2017

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft op 6 februari de tussentijdse bevindingen van de externe Adviescommissie Bomen naar de raad gestuurd. De commissie constateert dat de meerwaarde van hun werkwijze zit in de aandacht die bewoners krijgen. Deze kunnen hun zienswijze toelichten, voelen zich gehoord en serieus genomen. Dit was ook één van de belangrijkste aandachtspunten van het burgerinitiatief. Het proces en de communicatie rondom het melden van overlast blijft een belangrijk aandachtspunt concludeert de commissie. In april 2017 volgt hun eindadvies. Inmiddels is er op de gemeentelijke website meer informatie beschikbaar over bomen en snoeien, spinselmot, en dergelijke.

De Externe Adviescommissie Bomen komt tot een advies door:

  • de situatie zelf ter plekke te gaan bekijken
  • de bewoner ('verzoeker') persoonlijk te spreken
  • de afweging van alle belangen: bewonersbelang, boombelang, het landschappelijk belang, beheeraspect, stedenbouwkundige context en de weigeringsgronden bomenbeleid en de leefbaarheid

De commissie komt maandelijks bijeen. Haar advies wordt ter besluitvorming aan B&W voorgelegd en ter informatie gestuurd aan de verzoeker. Vervolgens wordt het besluit uitgevoerd via de reguliere procedures van de gemeente.

De externe Adviescommissie Bomen heeft tot februari 2017 16 casussen behandeld, waarvan er 11 zijn vastgesteld door B&W. Bij 9 casussen zijn er maatregelen geadviseerd variërend van maatschappelijk snoeien tot het vervangen en/of verwijderen van de bomen. Bij 1 casus heeft een bewoner zich teruggetrokken, omdat hij uiteindelijk wel blij was met de schaduw.
Lees hier de tussenrapportage (pdf)

Besluit gemeenteraad 8 februari 2016

Op 8 februari 2016 heeft de gemeenteraad het burgerinitiatief afgehandeld. Er komt een externe Adviescommissie Bomen die advies geeft over kapaanvragen die niet (geheel) passen in het huidige bomenbeleid. Denk aan bomen die overlast geven door schaduw, lichttoetreding en uitzichtbelemmering.

April 2016 tot en met april 2017 is een pilotjaar waarin de commissie aan de hand van praktijkcases objectieve kaders voor overlast door bomen opstelt, waaronder schaduwoverlast, lichttoetreding en uitzicht. Ook bekijkt de commissie of door extra beheermaatregelen de overlast minder kan worden. Het werk van de commissie mondt uit in een advies aan het college. Vervolgens doet het college in 2017 een voorstel aan de raad of en hoe het bomenbeleid aangepast gaat worden.

Ondertussen is de gemeente samen met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief in gesprek over hoe ze de inwoners meer inzicht kan geven over het bomenonderhoud en de procedures en de communicatie hierover.

Samenspraak 12 november 2015

In juni 2015 besprak de gemeenteraad het burgerinitiatiefvoorstel en besloot dat er bredere samenspraak over het onderwerp moest plaatsvinden. Om een breed en representatief beeld te krijgen van de mening van Zoetermeerders over het huidige bomenbeleid en hun ervaringen met de communicatie hierover, startte de samenspraak met vragen in de gemeentelijke Omnibusenquête. 1.355 Zoetermeerders vulden de enquête in. Bekijk hier de enquêteresultaten (pdf). Ook organiseerden de indieners van het burgerinitiatiefvoorstel samen met de gemeente een speciale samenspraakbijeenkomst op donderdag 12 november in het Stadhuis.
Lees hier het verslag van deze bijeenkomst (pdf)

Documenten

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei