Bodem

Home > Inwoners > Bodem

Bodem

 • Bodemverontreiniging

  Er zijn verschillende manieren waarop u te maken kunt krijgen met bodemverontreiniging: bijvoorbeeld bij het kopen, verkopen, huren, verhuren van onroerend goed, bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu en bouwen of bij het afvoeren of toepassen van grond.

  Lees meer
 • Omgevingsvergunning en bodemonderzoek

  Bij het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) wordt door de gemeente beoordeeld of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem goed genoeg is om een bouwwerk te realiseren.

  Lees meer
 • Toepassen van grond

  De gemeente Zoetermeer beschikt over een bodemkwaliteitskaart die is opgesteld in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden-Holland. De bodemkwaliteitskaart deelt de gemeente Zoetermeer in zones met elk een specifieke milieuhygiënische bodemkwaliteit.

  Lees meer
 • Bodemenergie

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem. Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/bodemenergie.

 • Olietanks verwijderen

  Als op uw perceel een ondergrondse tank ligt die niet meer in gebruik is, dient deze gesaneerd te worden door een KIWA-gecertificeerd bedrijf. Tevens dient onderzocht te worden of de tank een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. Als de bodem ernstig verontreinigd is dient niet alleen de tank maar ook de bodem gesaneerd te worden.
  Meer over olietanks in particuliere grond verwijderen

 • Sonderingen

  Een sondering is een onderzoeksmethode om informatie te krijgen over de opbouw en karakteristieken van de grond. Door het maken van een sondering kan berekend worden hoeveel en waar heipalen en funderingselementen moeten komen en wat de lengte van heipalen moet worden. Bij het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is in veel gevallen een sonderingsonderzoek nodig.

  Lees meer
 • Archeologie

  Op grond van de Erfgoedverordening Zoetermeer is het verboden om in de archeologische monumenten zonder toestemming de bodem dieper dan 50 cm onder de oppervlakte te verstoren. De 'verstoorder' van de grond is verplicht een onderzoek te laten doen naar archeologische waarden. Dat begint met een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Afhankelijk van de resultaten kunnen verdere onderzoeken volgen in de vorm van een opgraving van (delen van) het terrein.

   

  De onderzoeken moeten worden uitgevoerd door een professioneel archeologisch adviesbureau. De gemeente kan verplicht stellen dat de Archeologische Werkgroep Zoetermeer bij de werkzaamheden assisteert. De Werkgroep bestaat uit amateurarcheologen en kan daarom niet zelfstandig onderzoek doen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.