Komend voorjaar gaan inwoners van Zoetermeer aan de slag met het bedenken van eigen ideeën voor het afvalbeleid in de stad. Deze inwoners, die speciaal voor dit doel worden geloot, vormen gezamenlijk het Burgerberaad, dat uiteindelijk een zwaarwegend advies geeft over de kaders voor het nieuw te ontwikkelen afvalbeleid aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Willeke Mertens, wethouder Afvalinzameling en Participatie: 'Ik ben enorm blij dat we kunnen gaan starten met het Burgerberaad. Ik heb er veel vertrouwen in dat deze groep inwoners met een goed advies komt, waar wij verder mee aan de slag kunnen.'

Wie zitten in het burgerberaad?

Op basis van loting ontvangen ongeveer 10.000 tot 15.000 inwoners van Zoetermeer een persoonlijke brief met de vraag of zij willen deelnemen aan het Burgerberaad. Daarnaast worden inwoners via de sociale mediakanalen en lokale media opgeroepen zich aan te melden. De reacties worden verzameld en daarna wordt in samenspraak met de gemeente gekeken of er een juiste afspiegeling is van de inwoners van Zoetermeer wat betreft onder meer leeftijd, opleiding, woonsituatie, beroep en de wijk waar men woont. Vervolgens vindt er een tweede loting plaats op basis van deze kenmerken en worden 150 inwoners geselecteerd.

Waarom over het afvalbeleid?

Iedereen is ervaringsdeskundige als het gaat om afval en heeft een mening over de manier waarop afval wordt ingezameld. Ook speelt mee dat in 2022 een referendum is gehouden over het Afvalbeleidsplan uit 2021. De uitslag van het referendum gaf aan dat er geen draagvlak was voor dit plan. Aan het Burgerberaad wordt gevraagd aan welke voorwaarden het afvalbeleid wél moet voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met: gemak van inzameling; voor zowel burger als inzameldienst, hygiëne, kosten, kwaliteit en methode van afvalscheiding, hoeveelheid ingezamelde restafval per inwoner en wet- en regelgeving.

Hoe gaat het verder in zijn werk?

In totaal worden er 5 bijeenkomsten gehouden. Het Burgerberaad selecteert bijvoorbeeld welke experts ze wil uitnodigen en bedenkt vervolgens, verdeeld in kleinere groepen, de voorwaarden voor nieuw afvalbeleid. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt er gestemd over alle ideeën. Dit leidt uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen, zwaarwegend advies, dat wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Dit is naar verwachting eind 2024. De leden van het Burgerberaad ontvangen een vergoeding als zij deelnemen, er wordt gezorgd voor kinderopvang waar dat nodig is en er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld anderstaligen, laaggeletterden, of deelnemers met beperkingen.

Ter informatie

Komende tijd krijgen inwoners van Zoetermeer meer informatie over het Burgerberaad, de manier van loting en worden zij uiteraard op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten van het burgerberaad. Dit gebeurt via de website van de gemeente op www.zoetermeer.nl/burgerberaad, sociale media en de lokale kranten.