Raden in Verzet

Home > Gemeenteraad > Raden in Verzet

Raden in Verzet

RSS

Logo Raden in Verzet

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken.

Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie.


Het laatste nieuws

19 april 2021

Vanaf 20 april starten we met het verspreiden van korte filmpjes via Twitter op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De problemen van de tekorten komen te lang alleen uit de mond van raadsleden, wethouders of andere bestuurders terwijl onze inwoners de bezuinigingen merken. Daarom is deze actie gestart om de tekorten een menselijk gezicht te geven, het gezicht van de inwoner.

Puntsgewijs zijn dit de doelen voor de uitkomst van de actie:

 • Genoeg compensatie voor de gigantische kosten van de jeugdzorg, totdat we betere wetgeving hebben en er maatregelen zijn om de kosten te beheersen. Jeugd die hulp nodig heeft, moet hulp krijgen!
 • Genoeg compensatie voor de effecten van het abonnementstarief Wmo en voldoende middelen om de Wmo overeind te houden bij toenemende vergrijzing.
 • Afschaffen van de opschalingskorting. De verhoging is nu stilgelegd voor twee jaar, maar het moet helemaal van tafel zodat de gemeenten weer lucht krijgen om keuzes te maken.
 • De herijking moet snel worden afgehandeld, met daarbij een grotere koek zodat gemeenten er niet op achteruit gaan.

Wie nog een filmpje wil laten maken door een of meer bewoners van de gemeente: vraag bij ons de instructie aan. Het is eenvoudig en kan gewoon met een smartphone.

Wie nog wil helpen als verspreider: laat het ons weten!

2 april 2021

U kunt hier het congres Gemeenten in Nood terugkijken.

Als u geen tijd heeft voor het gehele congres, dan vindt u:

0:04:35  Gesprek met Jan van Zanen, voorzitter van de VNG.
0:28:35  Peter Verheij lid van Raad voor het Openbaar Bestuur over het adviesrapport van de ROB met ook een hele duidelijke video over de tekorten bij de gemeenten.
0:51:20  De stellingen waarmee de deelnemers aangaven welke richting we uit moeten met het oog op de volgende ALV van de VNG.
1:11:00  Het rondetafelgesprek met Marja van Bijsterveldt (burgemeester Delft, Jan Rijpstra (burgemeester Smallingerland) Ria Boere (wethouder Krimpenerwaard) en Michel Bezuijen (burgemeester Zoetermeer).
1:30:00  De acties van Raden in Verzet en de aangenomen resolutie.

Raadsleden die de voortgangsnotities Raden in Verzet in de eigen e-mail willen ontvangen kunnen zich aanmelden via ons formulier.

Eervolle vermeldingen: De raad van Vijfheerenlanden heeft besloten om 352 euro (1 euro voor iedere gemeente) bij te dragen voor de onkosten van het congres. Bergen op Zoom heeft laten weten 500 euro bij te dragen. Van het CDA Enkhuizen hebben we 50 euro ontvangen.

26 maart 2021

Digitaal congres Gemeenten in Nood groot succes

Het digitale congres Gemeenten in Nood vandaag was een groot succes. Het zorgde voor solidariteit en eensgezindheid onder de lokale bestuurders. Zo is uit de resolutie die werd aangenomen met 98% van de stemmen gebleken. Daarmee werd uitgesproken dat de landelijke politiek op korte termijn over de brug moet komen met voldoende geld voor de gemeenten om de jaren 2021 en 2022 te kunnen overbruggen. Daarnaast wordt in de resolutie de VNG opgeroepen om stevig te blijven onderhandelen om veilig te stellen dat het Rijk voor structureel voldoende geld zorgt.

Het congres begon met een toelichting van Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, die de huidige stand van zaken toelichtte aan de deelnemers van meer dan 100 verschillende gemeenten. De deelnemers gaven via een peiling aan dat in de meeste gemeenten de financiële situatie slecht of zelfs uitermate beroerd is.

Er werden verschillende publieksvriendelijke acties besproken om het probleem duidelijker te maken voor iedereen maar in het bijzonder voor ministers en Kamerleden in Den Haag. De acties worden in de komende weken verder uitgewerkt. Gemeenteraadsleden die willen helpen kunnen zich melden via radeninverzet@gmail.com.

Via de voortgangsnotities en deze site zullen we de komende week terugkoppelen over het congres, de discussie in de chat, en de voortgang van de acties.

19 maart 2021

Het aanmelden voor het

Digitaal congres Gemeenten in Nood

is geopend.

Op vrijdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur organiseert het actiecomité Raden in Verzet het digitale congres Gemeenten in Nood om met alle lokale politici en bestuurders te overleggen over de grote tekorten die de gemeenten hebben.

Op 12 maart werd bekend dat het Rijk geen aanbod heeft gedaan om het gemeentefonds aan te vullen met de nodige miljarden euro's. Dat betekent dat steeds meer belangrijke gemeentelijke voorzieningen wegbezuinigd moeten worden. Tijdens het congres wordt gepeild hoeveel steun er is voor een actiepakket dat de VNG in juni aan de gemeenten wil voorleggen en wordt een publieksvriendelijke actie via social media besproken.

Doel van het congres is om te bespreken hoe de gemeenteraden aan 'Den Haag' duidelijk maken dat het niet gaat om de financiële positie van de gemeenten als organisaties, maar om de effecten die alle jarenlange noodgedwongen bezuinigingen hebben op de bewoners en organisaties in onze gemeenten.

Daarnaast willen we bespreken hoe we dat gezamenlijk kunnen doen zodat we solidair met elkaar kunnen pleiten voor oplossingen en niet tegen elkaar worden uitgespeeld.

Het congres start met een gesprek met Jan van Zanen om te vertellen over de huidige stand van zaken. Daarna volgt een afwisselend interactief programma met onder meer een gesprek in de stadhuis-studio met burgemeester Bezuijen van Zoetermeer, burgemeester Van Bijsterveldt van Delft en wethouder Boere van Krimpenerwaard. Daarnaast komt Peter Verheij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur het advies 'Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen' toelichten.

Raden in Verzet hoopt op grote deelname, want met elkaar kunnen we meer dan allemaal apart.

Raadsleden, commissieleden/burgerraadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen zijn welkom. De aanmeldingslink is naar alle griffies gestuurd maar wie die gemist heeft, kan zich melden via radeninverzet@gmail.com.

9 maart 2021

Tijdens de ALV van de VNG op 12 februari steunden 101 gemeenten onze motie, en daarmee kreeg de motie geen meerderheid.

Raden in Verzet blijft echter strijdbaar. Daarom organiseren wij op 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur het

Digitale congres Gemeenten in Nood

Alle gemeenteraadsleden in Nederland ontvangen binnenkort een uitnodiging.

20 januari 2021

Het actiecomité is het nieuwe jaar vol aan de slag gegaan om de huidige onhoudbare financiële situatie aan te pakken.

De ingevulde enquête is geëvalueerd en hier vindt binnenkort een gesprek over plaats met de VNG. Van de respondenten is in ieder geval 30% tevreden over de acties van de VNG naar aanleiding van onze in september aangenomen motie. De anderen hadden meer verwacht, of vinden dat wachten op de kabinetsformatie te lang duurt.

Hoe blij we ook zijn met de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie, het acute probleem moet ook worden aangepakt. Wij willen in de volgende ALV weer een motie indienen en we hopen daarbij weer op brede steun.

Met die uitkomsten en de uitkomsten van het rapport naar aanleiding van het onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg 'Stelsel in groei', het onderzoek in opdracht van de Ministeries van VWS, BZK, Financiën en JenV, en de VNG zijn wij tot de volgende motie gekomen:

Deze motie wordt ingediend namens:

 • Albrandswaard
 • Barendrecht
 • Beesel
 • Bergen op Zoom
 • Blaricum
 • Boxtel
 • Cranendonck
 • De Fryske Marren
 • Druten
 • Etten-Leur
 • Haaksbergen
 • Harderwijk
 • Hillegom
 • Hof van Twente
 • Laren
 • Lisse
 • Maassluis
 • Medemblik
 • Meppel
 • Middelburg
 • Mook en Middelaar
 • Oldenzaal
 • Olst-Wijhe
 • Opsterland
 • Oudewater
 • Papendrecht
 • Roermond
 • Stadskanaal
 • Stede Broec
 • Teylingen
 • Tynaarlo
 • Uithoorn
 • Westervoort
 • Zoetermeer
 • Zutphen

U kunt meedoen tot 10 februari 2021.

Wij hopen op vele mede-indieners, en in alle gevallen steun voor de motie als er gestemd wordt!

21 december 2020

Het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat duidelijk is geworden dat de gemeenten alleen al in 2019 tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro te weinig hadden voor de Jeugdzorg. En dat was niet het eerste jaar dat de gemeenten met dit probleem zaten. Het geldt ook voor de eerdere jaren (vanaf 2015) en natuurlijk voor 2020 en 2021.

Het gehele bericht is te lezen op: www.rijksoverheid.nl.

De enquête is intussen gesloten en de eerste resultaten zijn bekend. We zullen in de voortgangsnotitie van begin januari meer schrijven over de uitkomsten.

30 november 2020 - Enquête

Het actiecomité wil via een enquête onder alle raadsleden een beeld krijgen van de situatie van de gemeenten en ook graag weten welke vervolgstappen de raadsleden het beste vinden. De enquête is gestuurd naar alle griffies. Wie de enquête nog niet heeft ontvangen kan zich aanmelden via het formulier.

De enquête kan tot 14 december worden ingevuld.

23 oktober 2020

Het Actiecomité Raden in Verzet is sinds de ALV van de VNG volop actief gebleven, want onze gezamenlijke motie heeft het prachtig gehaald, maar de problemen zijn daarmee natuurlijk nog niet opgelost.

We zitten met de volgende feiten:

 • Naar aanleiding van de aangenomen motie heeft de VNG mondeling overleg gehad met de minister. Een overzicht van alle aangenomen moties van 25 september is door de VNG naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. En op 22 oktober is er door de VNG een officiële brief naar het kabinet gestuurd.
  Brief VNG 22 oktober 2020
 • De VNG zou eind november een BALV houden, en het was de bedoeling dat we dan een terugkoppeling zouden krijgen over de motie en over de vervolgstappen. Dat gaat niet lukken want de BALV wordt verschoven naar februari. Er komt wel eind november een soort digitaal congres maar zonder besluitvorming.
  Ledenbrief VNG 22 oktober 2020
 • In de Tweede Kamer is bij de begrotingsbehandeling van BZK - door slechts een paar partijen - aangegeven dat de financiële positie van de gemeenten beter moet, maar de minister blijft maar steeds vertellen dat de gemeenten allerlei ondersteuning hebben gekregen voor corona en twee keer 300 miljoen voor de jeugdzorg. Dat klopt natuurlijk, maar dat lost de veel grotere structurele problemen niet op.
  VNG-Lobbymemo 19 oktober 2020 (vanaf pagina 10 en verder komt de financiële situatie van gemeenten aan de orde).
 • Coalitie(!)partijen CDA en CU tijdens de besprekingen aangegeven dat de opschalingskorting wat hen betreft definitief van tafel mag, maar daarover wordt pas op zijn vroegst in het voorjaar besloten.
 • De VNG heeft ons laten weten dat de uitkomst van de onderzoeken naar de tekorten op Wmo en Jeugdzorg pas medio december worden verwacht.
 • Het Actiecomité is nu in overleg met de VNG om te bewerkstellingen dat de VNG en het IPO (de vereniging van provincies) met elkaar in gesprek gaan over de begrotingen van 2021. Het IPO heeft al wel een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
  Brief IPO 12 oktober 2020
 • De raadsleden die lid zijn van een landelijke partij verzoeken we om in de congressen die worden gehouden over de verkiezingsprogramma's aan te dringen op passages over de gemeentelijk financiën. Hier vindt u een voorbeeld. U kunt dat gebruiken of er een of meerdere amendementen van maken. Wij horen graag in hoeverre dat gelukt is!

25 september 2020

Gemeenten gaan stevig onderhandelen met het Rijk!

De eerste actie van Raden in Verzet heeft tot het gewenste resultaat geleid. Een motie waarin wordt opgeroepen om over te gaan tot actie als het Rijk de gemeenten onvoldoende structureel geld geeft, is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangenomen met 99,3% van de stemmen.

De motie vraagt de VNG om aan het Rijk duidelijk te maken dat de gemeenten direct meer structureel geld nodig hebben en als het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert om dan over te gaan tot acties. Het gaat dan om zaken zoals het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

De motie werd ingediend en ondersteund door:

Zoetermeer, Oldenzaal, Maassluis, Terneuzen, Lelystad, Zuidplas, Hof van Twente, West Maas en Waal, Bergen op Zoom, Almelo, Lisse, Mook en Middelaar, Oldebroek, Westerveld, Berkelland, Veenendaal, Hillegom, Krimpenerwaard, Medemblik, Waterland, Boxtel, Middelburg, Cranendonck, Venray, Maasgouw, Aalten, Haaksbergen, Papendrecht, Barendrecht, Tynaarlo, Montfoort, Venlo, Delft, Hilversum, Vijfheerenlanden, Roermond, Stede Broec, Schiedam, Blaricum, Tiel, Nijmegen, Teylingen, Bergen NH, Roerdalen, Oss, Heumen, Berg en Dal, Woerden, Heeze-Leende, Zaanstad, Heerlen, Wassenaar, Zevenaar, Haarlem, Oegstgeest, en kort voor de aanvang van de ALV meldde Hellevoetsluis dat daar ook de raad een motie had aangenomen om mee in te dienen.


De financiële doelen

Raden in Verzet wil met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarbij gaat het vooral over de volgende drie kwesties die overal spelen.

Opschalingskorting

Hier hebben alle gemeenten mee te maken. Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting moet van tafel.

Wmo abonnementstarief

Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de aanzuigende werking. Ook voor die aanzuigende werking is compensatie nodig. Uit het onderzoek van de VNG is gebleken dat het gaat om 85 miljoen euro méér dan het bedrag waarvoor de gemeenten worden gecompenseerd.

Jeugdzorg

De jeugdzorg is het allergrootste probleem. Uit het onderzoek Stelsel in Groei blijkt dat alleen al in 2019 het tekort voor de gemeenten ca. 1,7 miljard euro is geweest. Bij de jeugdzorg speelt ook nog dat er veel te weinig sturingsmogelijkheden zijn voor de gemeenten.

Bovenstaande onderwerpen zorg nu al jaren voor steeds grotere tekorten, en de gemeenten kijken ook met grote zorg naar de andere taken die op de gemeenten afkomen zoals de Inburgeringswet, de Omgevingswet, de energietransitie en het klimaat. Raden in Verzet wil niet alleen dat er direct geld bij komt in het gemeentefonds. Het moet vooral ook structureel zijn en voor nieuwe taken moet er steeds genoeg budget bijkomen en voldoende mogelijkheden om als gemeente te kunnen sturen.


We zijn er nog niet - Hoe blijft u op de hoogte?

Het actiecomité Raden in Verzet is erg blij met alle steun die we hebben ontvangen uit het hele land. We hopen natuurlijk dat het Rijk nu uit zichzelf over de brug komt met voldoende structureel geld voor gemeenten maar als dat niet gebeurt heeft de VNG namens de gemeenten het mandaat om zich harder op te stellen in de onderhandelingen.

Het is daarbij goed mogelijk dat raadsleden nogmaals in actie moeten komen.

Het actiecomité zal iedereen op de hoogte houden van de stappen die worden gezet. En een beroep op alle gemeenteraden doen als dat nodig is.

We hebben contact gelegd met veel raadsleden, maar nog lang niet met allemaal. Aanmelden kan nog steeds via ons formulier. U kunt zich aanmelden als raadslid, maar ook griffiers zijn natuurlijk welkom als zij onze berichten willen doorgeven aan alle raadsleden.


Achtergrond

Wat eraan voorafging: Op 18 november 2019 (en toen was er nog sprake van hoogconjunctuur) gingen er al een heleboel wethouders en enkele raadsleden naar Den Haag om te pleiten voor meer geld en meer sturingsmogelijkheden voor de jeugdzorg, maar tijdens het debat bleek dat de urgentie niet werd gevoeld.

Op 2 juli van dit jaar stonden weer vele wethouders op Het Binnenhof, met brieven van meer dan 280 gemeenten en meer dan 70 opgenomen filmpjes om de minister van BZK duidelijk te maken dat de gemeenten in grote financiële nood verkeren.

De VNG had hiervoor een position paper opgesteld:

Helaas bleek uit het volgende debat dat nog steeds de urgentie niet werd gevoeld:

De meeste raden zijn al een aantal jaren aan het bezuinigen. Dat is op zich niet erg voor een keer, maar als dat jaar na jaar moet, komt het moment dat je echt begint te snijden in hele belangrijke zaken in je gemeente.

Gezien de huidige coronacrisis en de grote gevolgen die dit heeft voor de economie maar ook voor het welzijn in de gemeenten is verder bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen niet verantwoord.


Contact

Wilt u meedoen en op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via dit formulier.

Ons actiecomité bestaat uit:

Marijke van der Meer 06 22241096
Vivianne van Yperen 06 30901307
David Weekenstroo 06 36274305

Ons mailadres is:
radeninverzet@gmail.com

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: