Raden in Verzet

Home > Gemeenteraad > Raden in Verzet

Raden in Verzet

RSS

Logo Raden in Verzet

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken.

Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie.


Het laatste nieuws

20 januari 2021

Het actiecomité is het nieuwe jaar vol aan de slag gegaan om de huidige onhoudbare financiële situatie aan te pakken.

De ingevulde enquête is geëvalueerd en hier vindt binnenkort een gesprek over plaats met de VNG. Van de respondenten is in ieder geval 30% tevreden over de acties van de VNG naar aanleiding van onze in september aangenomen motie. De anderen hadden meer verwacht, of vinden dat wachten op de kabinetsformatie te lang duurt.

Hoe blij we ook zijn met de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie, het acute probleem moet ook worden aangepakt. Wij willen in de volgende ALV weer een motie indienen en we hopen daarbij weer op brede steun.

Met die uitkomsten en de uitkomsten van het rapport naar aanleiding van het onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg 'Stelsel in groei', het onderzoek in opdracht van de Ministeries van VWS, BZK, Financiën en JenV, en de VNG zijn wij tot de volgende motie gekomen:

U kunt meedoen tot 10 februari 2021.

Wij hopen op vele mede-indieners, en in alle gevallen steun voor de motie als er gestemd wordt!

21 december 2020

Het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat duidelijk is geworden dat de gemeenten alleen al in 2019 tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro te weinig hadden voor de Jeugdzorg. En dat was niet het eerste jaar dat de gemeenten met dit probleem zaten. Het geldt ook voor de eerdere jaren (vanaf 2015) en natuurlijk voor 2020 en 2021.

Het gehele bericht is te lezen op: www.rijksoverheid.nl.

De enquête is intussen gesloten en de eerste resultaten zijn bekend. We zullen in de voortgangsnotitie van begin januari meer schrijven over de uitkomsten.

30 november 2020 - Enquête

Het actiecomité wil via een enquête onder alle raadsleden een beeld krijgen van de situatie van de gemeenten en ook graag weten welke vervolgstappen de raadsleden het beste vinden. De enquête is gestuurd naar alle griffies. Wie de enquête nog niet heeft ontvangen kan zich aanmelden via het formulier.

De enquête kan tot 14 december worden ingevuld.

23 oktober 2020

Het Actiecomité Raden in Verzet is sinds de ALV van de VNG volop actief gebleven, want onze gezamenlijke motie heeft het prachtig gehaald, maar de problemen zijn daarmee natuurlijk nog niet opgelost.

We zitten met de volgende feiten:

 • Naar aanleiding van de aangenomen motie heeft de VNG mondeling overleg gehad met de minister. Een overzicht van alle aangenomen moties van 25 september is door de VNG naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. En op 22 oktober is er door de VNG een officiële brief naar het kabinet gestuurd.
  Brief VNG 22 oktober 2020
 • De VNG zou eind november een BALV houden, en het was de bedoeling dat we dan een terugkoppeling zouden krijgen over de motie en over de vervolgstappen. Dat gaat niet lukken want de BALV wordt verschoven naar februari. Er komt wel eind november een soort digitaal congres maar zonder besluitvorming.
  Ledenbrief VNG 22 oktober 2020
 • In de Tweede Kamer is bij de begrotingsbehandeling van BZK - door slechts een paar partijen - aangegeven dat de financiële positie van de gemeenten beter moet, maar de minister blijft maar steeds vertellen dat de gemeenten allerlei ondersteuning hebben gekregen voor corona en twee keer 300 miljoen voor de jeugdzorg. Dat klopt natuurlijk, maar dat lost de veel grotere structurele problemen niet op.
  VNG-Lobbymemo 19 oktober 2020 (vanaf pagina 10 en verder komt de financiële situatie van gemeenten aan de orde).
 • Coalitie(!)partijen CDA en CU tijdens de besprekingen aangegeven dat de opschalingskorting wat hen betreft definitief van tafel mag, maar daarover wordt pas op zijn vroegst in het voorjaar besloten.
 • De VNG heeft ons laten weten dat de uitkomst van de onderzoeken naar de tekorten op Wmo en Jeugdzorg pas medio december worden verwacht.
 • Het Actiecomité is nu in overleg met de VNG om te bewerkstellingen dat de VNG en het IPO (de vereniging van provincies) met elkaar in gesprek gaan over de begrotingen van 2021. Het IPO heeft al wel een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
  Brief IPO 12 oktober 2020
 • De raadsleden die lid zijn van een landelijke partij verzoeken we om in de congressen die worden gehouden over de verkiezingsprogramma's aan te dringen op passages over de gemeentelijk financiën. Hier vindt u een voorbeeld. U kunt dat gebruiken of er een of meerdere amendementen van maken. Wij horen graag in hoeverre dat gelukt is!

25 september 2020

Gemeenten gaan stevig onderhandelen met het Rijk!

De eerste actie van Raden in Verzet heeft tot het gewenste resultaat geleid. Een motie waarin wordt opgeroepen om over te gaan tot actie als het Rijk de gemeenten onvoldoende structureel geld geeft, is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangenomen met 99,3% van de stemmen.

De motie vraagt de VNG om aan het Rijk duidelijk te maken dat de gemeenten direct meer structureel geld nodig hebben en als het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert om dan over te gaan tot acties. Het gaat dan om zaken zoals het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

De motie werd ingediend en ondersteund door:

Zoetermeer, Oldenzaal, Maassluis, Terneuzen, Lelystad, Zuidplas, Hof van Twente, West Maas en Waal, Bergen op Zoom, Almelo, Lisse, Mook en Middelaar, Oldebroek, Westerveld, Berkelland, Veenendaal, Hillegom, Krimpenerwaard, Medemblik, Waterland, Boxtel, Middelburg, Cranendonck, Venray, Maasgouw, Aalten, Haaksbergen, Papendrecht, Barendrecht, Tynaarlo, Montfoort, Venlo, Delft, Hilversum, Vijfheerenlanden, Roermond, Stede Broec, Schiedam, Blaricum, Tiel, Nijmegen, Teylingen, Bergen NH, Roerdalen, Oss, Heumen, Berg en Dal, Woerden, Heeze-Leende, Zaanstad, Heerlen, Wassenaar, Zevenaar, Haarlem, Oegstgeest, en kort voor de aanvang van de ALV meldde Hellevoetsluis dat daar ook de raad een motie had aangenomen om mee in te dienen.


De financiële doelen

Raden in Verzet wil met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarbij gaat het vooral over de volgende drie kwesties die overal spelen.

Opschalingskorting

Hier hebben alle gemeenten mee te maken. Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting moet van tafel.

Wmo abonnementstarief

Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de aanzuigende werking. Ook voor die aanzuigende werking is compensatie nodig. Wij hebben dat op basis van de effecten in Zoetermeer berekend op 136 miljoen euro per jaar landelijk. De VNG doet hier nog onderzoek naar.

Jeugdzorg

Voor de jeugdzorg hebben we meer sturingsmogelijkheden nodig als gemeenten en geld. Op basis van het position paper van de VNG is het tekort 1400 miljoen per jaar.

Totaal

Uitgaand van de opschalingskorting in 2020 is het ruim 2,1 miljard per jaar, maar dat wordt dus al heel snel ruim 2,5 miljard per jaar.

Tekorten Jeugdzorg (Position Paper VNG pagina 8) 1.400.000.000
Wmo extra effect abonnementstarief (schatting ZTM) 136.000.000
Opschalingskorting 2025 (nu 570 mln., VNG pag. 8) 975.000.000
Totaal landelijk per jaar 2.511.000.000

Het gaat om STRUCTUREEL geld.


We zijn er nog niet - Hoe blijft u op de hoogte?

Het actiecomité Raden in Verzet is erg blij met alle steun die we hebben ontvangen uit het hele land. We hopen natuurlijk dat het Rijk nu uit zichzelf over de brug komt met voldoende structureel geld voor gemeenten maar als dat niet gebeurt heeft de VNG namens de gemeenten het mandaat om zich harder op te stellen in de onderhandelingen.

Het is daarbij goed mogelijk dat raadsleden nogmaals in actie moeten komen.

Het actiecomité zal iedereen op de hoogte houden van de stappen die worden gezet. En een beroep op alle gemeenteraden doen als dat nodig is.

We hebben contact gelegd met veel raadsleden, maar nog lang niet met allemaal. Aanmelden kan nog steeds via ons formulier. U kunt zich aanmelden als raadslid, maar ook griffiers zijn natuurlijk welkom als zij onze berichten willen doorgeven aan alle raadsleden.


Achtergrond

Wat eraan voorafging: Op 18 november 2019 (en toen was er nog sprake van hoogconjunctuur) gingen er al een heleboel wethouders en enkele raadsleden naar Den Haag om te pleiten voor meer geld en meer sturingsmogelijkheden voor de jeugdzorg, maar tijdens het debat bleek dat de urgentie niet werd gevoeld.

Op 2 juli van dit jaar stonden weer vele wethouders op Het Binnenhof, met brieven van meer dan 280 gemeenten en meer dan 70 opgenomen filmpjes om de minister van BZK duidelijk te maken dat de gemeenten in grote financiële nood verkeren.

De VNG had hiervoor een position paper opgesteld:

Helaas bleek uit het volgende debat dat nog steeds de urgentie niet werd gevoeld:

De meeste raden zijn al een aantal jaren aan het bezuinigen. Dat is op zich niet erg voor een keer, maar als dat jaar na jaar moet, komt het moment dat je echt begint te snijden in hele belangrijke zaken in je gemeente.

Gezien de huidige coronacrisis en de grote gevolgen die dit heeft voor de economie maar ook voor het welzijn in de gemeenten is verder bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen niet verantwoord.


Contact

Wilt u meedoen en op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via dit formulier.

Ons actiecomité bestaat uit:

Marijke van der Meer 06 22241096
Vivianne van Yperen 06 30901307
David Weekenstroo 06 36274305

Ons mailadres is:
radeninverzet@gmail.com

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: