Het college van B&W heeft de GGD Haaglanden opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de effecten op de gezondheid en het welbevinden van zwangeren als gevolg van veranderingen in de geboortezorg in Zoetermeer. De onderzoeksresultaten worden begin 2024 opgeleverd.

Naast het GGD-onderzoek vinden nog 2 onderzoeken plaats naar de gevolgen van mogelijke veranderingen in de regionale geboortezorg. De andere onderzoeken zijn ingesteld door het HagaZiekenhuis en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Ook deze resultaten worden in het eerste kwartaal 2024 verwacht.

Onderzoeksvragen

Het college heeft in de GGD Haaglanden een organisatie gevonden die onafhankelijk onderzoek kan uitvoeren naar de effecten op de gezondheid en het welbevinden van zwangeren op het moment dat geboortezorg in Zoetermeer anders wordt georganiseerd. Hierin wordt het inwonersperspectief meegenomen. Het betreft zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek en richt zich op 2 doelen:

  1. Inzicht krijgen in kernindicatoren met betrekking tot geboortezorg in Zoetermeer en in demografische prognoses die relevant zijn voor geboortezorg in Zoetermeer.
  2. Inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van wijzigingen in de acute geboortezorg in het HagaZiekenhuis locatie Zoetermeer voor de gezondheid en het welbevinden van zwangeren, bevallen vrouwen en hun baby's in Zoetermeer.

Andere onderzoeken

Een onafhankelijk bureau onderzoekt in opdracht van het HagaZiekenhuis hoe de geboortezorg in Zoetermeer en omgeving in de toekomst goed, veilig, bereikbaar en betaalbaar kan worden georganiseerd. Het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) voert in opdracht van het ROAZ een impactanalyse uit. Het NAZW inventariseert per ketenpartner de effecten op de bedrijfsvoering en capaciteit voor bevallingen in de regio.

Deelbelangen bij elkaar brengen

Reden voor 3 verschillende onderzoeken is om de verschillende perspectieven en belangen op een zorgvuldige manier bij elkaar te brengen. Er is daarom afgesproken om het tijdspad van de onderzoeken op elkaar af te stemmen en zo veel mogelijk gebruik te maken van dezelfde onderzoeksgegevens. De onderzoeken worden echter onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De onderzoeken en het advies vormen de basis voor de besluitvorming over de toekomstige inrichting van de geboortezorg in Zoetermeer.

Zorgwethouder Ingeborg ter Laak: 'De onduidelijke toekomst van de Zoetermeerse geboortezorg leidde tot veel maatschappelijke onrust(externe link). Eerder kregen zulke signalen niet voldoende aandacht. De gemeente is blij te merken dat het HagaZiekenhuis nu begrip toont voor deze onrust. Dat heeft mede geleid tot betere afspraken om het maatschappelijk draagvlak te vergroten. De afspraken over de 3 onderzoeken zijn in goed overleg tot stand gekomen, en zijn daarmee een zichtbare stap in de goede richting'.