Deelgebied 5a, Zuidflank/Nederlandlaan maakt onderdeel uit van het programma Binnenstad. Het gebied biedt mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling en het inrichten van een betekenisvolle openbare ruimte. Om te onderzoeken of de opgave voor de herinrichting van dit stedelijk gebied daadwerkelijk uitgevoerd kan worden wordt een onderzoek gedaan of woningbouw op deze locatie mogelijk is. De verwachting is dat na het haalbaarheidsonderzoek een aantal deelprojecten kunnen worden opgestart. 

Unibail Rodamco Westfield (URW) is een van de vastgoedeigenaren in het gebied. De gemeente en URW zijn van plan de haalbaarheid van de ontwikkeling van het gebied te onderzoeken. Op 6 juli 2022 hebben de gemeente en de ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend. Bij de ontwikkeling van deelgebied 5a hoort ook een participatietraject met de omwonenden. De raad heeft op 27 juni 2022 de startnotitie om te komen tot een gebiedsvisie voor dit gebied goedgekeurd. Op 7 september 2022 starten we voor dit deelgebied met een uitgebreid participatietraject. Zie ook het bericht "Proef met buurtvisie in 2 deelgebieden in de Binnenstad" onder het kopje Participatie.

Planning

Deelgebied 5a: Zuidflank/Nederlandlaan maakt deel uit van de "Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie".

Participatietraject met omwonenden: 7 september 2022. Meer informatie hierover volgt later.

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad