Bij de bouw van het Stadshart in de jaren 80 was de focus gericht op de bouw en beleving van de winkelzijde aan de promenade op het verhoogde maaiveld. Verschillende soorten gebruikers hebben een eigen laag. Het gebied is ontworpen als een naar binnen gekeerd verblijfsgebied.

De achterzijde kreeg daardoor nauwelijks aandacht als ruimtelijke ontwerpopgave. Het resultaat hiervan is dat op een aantal plekken in het Stadshart onaantrekkelijke en onbehagelijke gebieden zijn ontstaan waar het aanvoelt alsof de stad niet 'af' is. Het deelgebied Nederlandlaan e.o. is hier een goed voorbeeld van. Ruimtelijk spreken we hier van een restruimte in een niet afgemaakte situatie. Daarnaast zijn door een dominante verkeerslus en de plaatsing van P5 (Parkeergarage Amsterdamstraat) de ontwikkelmogelijkheden van de locatie erg beperkt.

Door het verwijderen van de lus en het slopen van de parkeergarage P5 ontstaat ruimte voor ontwikkeling. De opgave is het aanhelen en repareren van het stedelijk gebied, het maken van betekenisvolle openbare ruimte en de potentie benutten van het gebied. Het deelgebied dient in samenhang ontwikkeld te worden. Gezien de omvang van het gebied is er veel ruimte voor woningbouw in verschillende verschijningsvormen.

Het gewenste programma bestaat uit gestapelde woningen en grondgebonden stadswoningen voor doelgroepen met een stedelijke leefstijl. In de stedelijke plint is ruimte voor aanvullende commerciële en maatschappelijke voorzieningen en woon-werk units.

Om een goede doorbloeding te krijgen van het Stadshart als geheel is het belangrijk dat er een prettige en comfortabele fiets- en voetgangersverbinding wordt gemaakt vanuit de omgeving van het Promenadeplein naar het zuiden over de RandstadRail heen.

De locatie Nederlandlaan is een versnellingslocatie en onderdeel van de 'Versnellingsagenda 2018'.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. De bouwblokken met de winkelzijde aan de Promenade en achterkant richting Nederlandlaan afmaken tot samengestelde alzijdig gesloten stedelijke bouwblokken.
  2. Kenmerkende gevels gerelateerd aan de omringende openbare ruimte: Nederlandlaan, Amsterdamstraat, J.L. van Rijweg en de nieuwe parkbrug.
  3. Stedelijke plint in alle representatieve gevels.
  4. Categorie 2 (12-18 meter) en Categorie 3: (18-40 meter), incidenteel categorie 4 (40meter+).
  5. De Nederlandlaan heringericht tot singel langs de RandstadRail. Dwars hierop aanloopstraten met veel verblijfskwaliteit. Herinrichting J.L. van Rijweg met groene langzaam verkeer-loper. Groene parkbrug. Bij RandstadRail halte Stadhuis stationsplein. Parkeren gebouwd en uit het zicht (onder de grond of in gebouw) oplossen.
  6. De Nederlandlaan heringericht tot singel langs de RandstadRail. Dwars hierop aanloopstraten met veel verblijfskwaliteit. Herinrichting van J.L. van Rijweg met groene fiets en voet loper. Groene parkbrug.
  7. Het dak (ook bij de bestaande gebouwen) wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare en/of collectieve ruimte. Het dak heeft een goede toegang vanuit de openbare ruimte.
  8. Klimaatadaptie integreren in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) bevorderen en faciliteren.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040(externe link).

Stand van zaken september 2022 en planning

Om te onderzoeken of de opgave voor de herinrichting van dit stedelijk gebied daadwerkelijk uitgevoerd kan worden wordt een onderzoek gedaan of woningbouw op deze locatie mogelijk is. De verwachting is dat na het haalbaarheidsonderzoek een aantal deelprojecten kunnen worden opgestart. Hier hoort ook een samenspraaktraject met de omwonenden bij. De raad heeft op 27 juni 2022 de startnotitie om te komen tot een gebiedsvisie voor dit gebied goedgekeurd.

Planning

Deelgebied 5a: Luxemburglaan en omgeving maakt deel uit van de Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie. We beginnen het samenspraaktraject door een startbijeenkomst te organiseren. Deze informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 september 2022. Kijk voor meer informatie over de vervolgbijeenkomsten en aanmelden op de pagina Participatie. De presentatie van 7 september is te vinden op doemee.zoetermeer.nl/gebiedsvisie. Tot en met eind november kunt u op Doemee terecht voor vragen, opvattingen en ideeën over de toekomst van de Luxemburglaan.

Visualisatie variant Zuidflank T-concept met behoud van verkeerslus
Bestaande en te herstructureren elementen (rood)