Beleid openbare ruimte

Home > Bestuur > Beleid > Beleid openbare ruimte

Beleid openbare ruimte

 • 'Samen werken aan de stad'

  De gemeente Zoetermeer is beheerder van de openbare ruimte en waakt over de kwaliteit en waarde van de openbare ruimte. Veiligheid, identiteit, duurzaamheid, bereikbaarheid, bewonerstevredenheid en arbeidsparticipatie zijn anno 2017 de belangrijkste waarden en kwaliteit om op te letten bij het beheer. Om die kwaliteit en veiligheid ook in de toekomst te kunnen blijven handhaven zal de stad goed moeten inspelen op bijvoorbeeld vergrijzing, klimaatverandering en uitbreidingen zoals voorzien in De Schaalsprong. Gebruik en beleving van de openbare ruimte zijn voor de gemeente belangrijke graadmeters of zij het in de ogen van de bewoners goed doet. Bij het opstellen van de Beheervisie is daarom gebruik gemaakt van informatie uit meldingen, de omnibusenquête, wijkontwikkelingsplan-avonden en samenspraakbijeenkomsten. Beheer is 'Samen werken aan de Stad'.

  Beheervisie 2016-2020 Samen werken aan de stad

  De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte: de wegen, het groen, het water, de openbare verlichting, de speeltoestellen, de bankjes en afvalbakken: alles moet veilig, bruikbaar en duurzaam zijn. De algemene lijn van het beheer staat beschreven in de 'Beheervisie openbare ruimte 2016-2020, Samen werken aan de stad'.

  In de 'Beheervisie openbare ruimte 2016-2020, Samen werken aan de Stad' is beschreven welke thema's belangrijk zijn bij het beheer van de openbare ruimte van Zoetermeer.

  Kwaliteitscatalogus: onderhoudskwaliteit niveau A, B en C

  In de kwaliteitscatalogus zijn de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte met foto's weergegeven. U ziet onderscheid in niveau A, B en C. De afgesproken onderhoudskwaliteit is niveau C voor alle woonwijken van de stad, niveau B voor de winkelcentra en bedrijventerreinen.

  Te downloaden:

 • Groenbeleid

  Het groenbeleid is vastgelegd in diverse beleidsnota's, zie de pagina Natuur en Milieu.

 • Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026

  Deze nota is tot stand gekomen door nauwe samenspraak met verschillende betrokkenen. Het belangrijkste daarbij waren de basisschoolkinderen waarmee rond gegaan werd in hun wijk en die enquêtes hebben ingevuld over speelruimte. Ook jongeren en bewoners zijn bevraagd over hoe zij speelruimte in Zoetermeer ervaren.

  Te downloaden:

 • Openbare verlichting

  Onderstaand beleidsplan voor de openbare verlichting is gedateerd. Er wordt momenteel (2017) gewerkt aan actualisatie van het beleid. Duurzaamheid (zoveel mogelijk leds en energiebesparing zijn prioriteit.

  Te downloaden:

 • Riolering en water: Zoetermeer klimaatrobuust

  Gemeente Zoetermeer heeft 50 jaar geleden een zeer robuust rioolstelsel laten aanleggen, waardoor in de huidige tijd nog steeds geen wateroverlast optreedt bij hevige buien. We kunnen en mogen ons niet rijk rekenen. In het laatste gemeentelijk rioleringsplan is de onderzoeksopdracht opgenomen om knelpunten in het riool- en oppervlaktewatersysteem inzichtelijk te maken.

  Te downloaden:

 • Begraafplaatsen

  Begraafplaatsen zijn een bijzonder deel van onze omgeving, de openbare ruimte. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de wegen en het groen op de begraafplaatsen is hoger (niveau A) dan het niveau in de woonwijken (niveau B).

  Voor de uitgifte van de grafrechten hanteren we regels die u kunt lezen in de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer' en het 'Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer'. Ieder jaar stellen wij de nieuwe tarieven vast in de 'Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten'.

  Voor meer informatie www.zoetermeer.nl/begraafplaatsen.

  Te downloaden:

 • Flora en fauna

  In het kader van de Flora- en faunawet heeft de gemeente Zoetermeer een aantal beleidsdocumenten opgesteld, waaronder een gedragscode (2015) en een veldgids met de beschermde planten en dieren van Zoetermeer (2013).

  Op 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet vervangen door de  nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb).

  De Zoetermeerse gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet 2015 blijft gelden tot 3 juli 2020 (periode waarvoor de goedkeuring geldt). Werkzaamheden in het openbaar gebied moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met deze gedragscode. De veldgids biedt een handzaam hulpmiddel voor de herkenning en kennis van de soorten die worden beschermd op grond van de Zoetermeerse gedragscode 2015. Naast de Europees beschermde plant- en diersoorten, beschermt de Wet natuurbescherming ook een aantal nieuwe nationale plant- en diersoorten, waarvan slechts enkele in Zoetermeer voorkomen.

  Te downloaden:

 • Grondbeleid

  Ten aanzien van grondbeleid is in 2011 de Nota Grondbeleid 2011 'Veranderde stad, nieuwe koers, nieuw beleid' opgesteld. Aanvullend op deze nota zijn in de bijlagen de Nota Grondprijzen 2020 en de prijzenlijst 2020 opgenomen. Deze lijsten worden jaarlijks geactualiseerd.

  Te downloaden:

 • Uitgiftebeleid openbaar groen

  De gemeente Zoetermeer heeft een actief uitgiftebeleid op het gebied van openbaar groen. De spelregels hiervan zijn beschreven in het uitgiftebeleid openbaar groen.

  Te downloaden:

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad