In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Wat u moet doen

Bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast. Let op! Hier zijn kosten aan verbonden en er moet een (lange) procedure doorlopen worden (zie informatie hieronder).

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Bijvoorbeeld omdat uw verzoek niet is verwerkt? Dan kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak(externe link) van de Raad van State.

Neem altijd eerst contact op met de Omgevingsbalie voordat u een verzoek indient (zie 'Afspraak maken'). Onze medewerkers geven u informatie over de procedure, de kosten en de kans van slagen.

Afspraak maken

Afspraak Omgevingsbalie, bekijken bestemmingsplan

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Kosten

Het hele proces voor het wijzigen van een bestemmingsplan kost geld. Daarnaast kunnen er andere kosten zijn, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een inrit. Hierover worden met de aanvrager afspraken gemaakt.

Hoelang duurt het?

De procedure kan wel een jaar of langer duren. Dit komt omdat een procedure gevolgd moet worden zoals dat wettelijk bepaald is.

Voordat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vaststelt, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan er ook nog beroep worden ingediend bij de Raad van State. Deze procedure kost ook veel tijd.

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl(externe link).