Beleid

De gemeente heeft een beleidsplan, geschreven met de naam 'Zorg voor elkaar in Zoetermeer'. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met de nieuwe taken die uit de AWBZ naar de Wmo komen. De keuzes die in het beleidsplan staan, zijn uitgewerkt in de Wmo-verordening. Deze verordening geeft regels over wat wel en wat niet onder de Wmo valt. Ook bevat de verordening regels over bijvoorbeeld eigen bijdragen, inspraak en klachtenbehandeling.

Toezicht

De GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft gesloten. De toezichthouder bezoekt de gecontracteerde aanbieders, verzamelt gegevens, beoordeelt de kwaliteit en geeft adviezen ter verbetering. Klanten die gebruik maken van een Wmo-voorziening kunnen een melding doen bij de GGD Haaglanden.
Meer over het doen van een melding